DPA

For komponister og tekstforfattere

Legatudvalget

DPA's legatudvalg består af fire fagfolk (sangskrivere, komponister, producere eller tekstforfattere). Legatudvalgsmedlemmerne er hver især er en del af udvalget et år - og hvert halve år skiftes to af udvalgets medlemmer ud, så der er en løbende rotation i udvalget.
Legatudvalgets arbejde centrerer sig om de fire årlige uddelingsrunder, hvor der kan søges projekt-, rejse- og kursuslegater (1. marts, 1. juni, 1. september og 15. november kl. 12.00). Her vurderer legatudvalget alle de indkomne ansøgninger og tildeler støtte eller giver afslag ud fra en faglig vurdering. På møderne deltager også en observatør fra bestyrelsen, som har til opgave at sørge for, at der deles legater ud i overensstemmelse med retningslinjerne for DPA's projekt-, rejse og kursuslegater.

Fortrolighed & habilitet
Som medlem af DPA’s legatudvalg er man underlagt DPA’s politik ift. fortrolighed og habilitet i udvalgsarbejdet:

  • Som medlem af DPA’s legatudvalg er man på alle tidspunkter underlagt tavshedspligt ift. de oplysninger, man kommer i besiddelse af i forbindelse med udvalgsarbejdet.
  • Som medlem af DPA’s legatudvalg kan man ikke selv søge DPA's projekt- og rejselegater, mens man sidder i legatudvalget.
  • Ved alle former for behandling af ansøgninger om støtte gennem DPA er man underlagt DPA’s Code of Conduct og er inhabil i visse situationer.

En person er inhabil i forhold til en sag, hvis:

  • vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
  • vedkommendes ægtefælle, nære familie eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald.

Som bestyrelsesmedlem, administrativ personale eller medlem af legatudvalgene i DPA må man altså ikke være med til at indstille eller træffe beslutninger, der fx vedrører én selv, egen familie, svigerfamilie, kæreste, nære venner eller uvenner.

Procedurer ved inhabilitet
Det inhabile udvalgsmedlem deltager ikke ved behandling af den pågældende ansøgning og forlader derfor rummet under behandling.

Transparens
For at sikre gennemsigtighed i DPA’s støttesystem offentliggøres alle medlemmer, der bestrider en legatudvalgspost i DPA.

Pr. 1. juni 2016 og frem: Alle modtagere af DPA's legater (kulturelle midler) offentliggøres på DPA's hjemmeside ved navn for at sikre transparens i uddelingen af Kodas kulturelle midler.

Har du spørgsmål til legatudvalgets arbejde, kan du kontakte observatør i legatudvalget Marcus Winther-John på: linette@dpa.org

Læs mere om DPA's forskellige legatpuljer her.

DPA's støtte til skabelsen af ny musik og tekst er muliggjort på grund af Kodas kulturelle midler.